Mozaika

Každý měsíc zde najdete nejnovější i starší vydání farního časopisu Mozaika

Slovo duchovního otce
PANE, TEN, KTERÉHO MILUJEŠ, JE NEMOCNÝ
Tak znělo poselství, zpráva, kterou dostal od Lazarových sester. Čekali bychom, že Ježíš všeho nechá nebo si dokonce půjčí aspoň osla, aby tam byl dřív.
A zatím jej nechává umřít, aby ho pak mohl vzkřísit a tak oslavit Boha. Tak jednání Ježíše vždy nechápeme. I v našem životě nás někdy nechá čekat či na nás dopustí zhoršení stavu či dokonce smrt.
Panna Maria reagovala okamžitě na zprávu anděla. Ježíš nespěchal. Panna Maria spěchala k Alžbětě, Ježíš nespěchal k Lazarovi. Oba ale byli vedeni Duchem Svatým. Také v našem životě nás někdy Duch Svatý vybízí k cestě, jindy nás brzdí. Při přípravě na svátost biřmování jsme si říkali, že je dobře prosit o Ducha Svatého třeba i u obyčejných věcí, třeba abychom nespálili oběd apod.
Ježíš přišel k Lazarovi a chce, aby otevřeli hrob. Oni se však brání, že je v hrobě již čtvrtý den a zapáchá. Podobně v Betlémě ve chlévě to moc nevonělo, přesto Svatá Rodina neměla pro adorátory na dveřích na jeskyni ceduli: Přijďte později, až budeme bydlet v domku.
Stařec Simeon se dočkal Mesiáše a může konečně umřít. Mnozí staří lidé, když se dočkali třeba křtu svého vnuka, nevědí, proč by měli zde na zemi ještě žít.
Sestry nepočítaly s tím, že Lazar vstane čtvrtý den z hrobu, zatímco svatý Josef a Panna Maria usilovně hledali dvanáctiletého Ježíše tři dny s nadějí, že jej najdou.
Nechávejme se vést Duchem Svatým, ať už nás k něčemu pobízí nebo brzdí. P. Ivan
Ze života farností
22. 2. přijalo při mši sv. v Senohrabech 8 zájemců svátost Pomazání nemocných.
25. 2. byla v Mnichovicích pokřtěna Ella Helena Matějková z Jesenice.
Od března začala příprava na svátost Biřmování. Bývá v pátek (mimo Velký pátek) v Mnichovicích v kapli na faře po mši svaté od 18,30 hod. Noví zájemci se mohou ještě přihlásit. Svátost má být udělována 24. 6. při mši svaté od 10 hod. v Mnichovicích.
9. 3 to bylo již 15 let, co odešel na věčnost P. Heřman Keymar. Zanechal velké dílo v Ondřejově. Lidé na něj stále s láskou vzpomínají. Mše sv. byla za něho obětovaná v Ondřejově 10. 3. v 18,30 hod.
19. 3. je slavnost sv. Josefa. Protože mši sv. v pondělí nemáme, oslavíme jej při mši sv. v úterý 20. 3. v 17,30 hod. na faře v Mnichovicích.
Slavnost Zvěstování 25. 3. vychází na Květnou neděli, proto bude slavena až po velikonočním oktávu v úterý 10. 4. v 17,30 při mši svaté na faře v Mnichovicích.
Svátost Pomazání nemocných bude v Mnichovicích udílena v pátek 23. 3. při mši svaté na faře.
Kající odpoledne s P. Martinem Sklenářem z Českého Brodu bude opět v Hrusicích na Květnou neděli od 14 hod. s příležitostí ke svaté zpovědi do večerních hodin.
Duchovní obnova pro muže, která měla být v Ondřejově 10. 3. s provinciálem jezuitů P. Stuchlým, se kvůli pohřbu jeho spolubratra přesunula o týden později na 17. 3. od 16 hod. Vše domluvil MUDr. Bašovský, který se pomalu zabydluje na ondřejovské faře. Díky!
Modlitba matek bude v Mnichovicích v kapli na faře 23. 3. později, až od 18,30 hod. (po mši sv.), v Hrusicích v sobotu od 9,30 hod. a v Ondřejově v neděli od 17 hod. na faře.
Zveme všechny maminky z naší farnosti, které touží po modlitbě ve společenství dalších žen, na toto březnové triduum.
Národní pochod pro život a rodinu bude v sobotu 7. dubna v Praze:
10:30 Pražský hrad, katedrála mše svatá s českými a moravskými biskupy, hlavní celebrant Dominik kardinál Duka OP; 12:00 Klárov – park před stanicí metra Malostranská oběd pro přihlášené, program pro malé i velké, fotografická výstava Rodina.
14:00 Pochod pro život a rodinu centrem Prahy na trase Klárov – Národní třída – Václavské náměstí se závěrečným programem na Václavském náměstí
16:00 Požehnání přítomným rodinám a zakončení u sochy sv. Václava.
Během postní doby měla v Hrusicích 3., 4. a 5. neděli naše katechumenka skrutinia. Připravuje se na sv. křest při velikonoční vigilii v Mnichovicích.
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
První tajemství slavného růžence – Ježíš je vítěz nad smrtí, nad hříchem, nad ďáblem. Jsme smutní, když někdo z našich drahých zemře a už není mezi námi živými zde na zemi. Ale může se stát, že je
více živý než my, než my zde na zemi. Žije v nebi, zatímco my jsme na zemi mnohokrát mrtví.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně nás vede k tomu, abychom se zamysleli nad tím, kde je těžiště našeho života. Zda v životě pozemském, který ať chceme nebo nechceme, skončí nebo v životě věčném, který nikdy neskončí. Buď to bude věčně šťastný život s Ježíšem a se svatými v nebi nebo bez něho věčné neštěstí v pekle.
Ježíš je vítěz nad hříchem, nad ďáblem. Toto vítězství prožíváme zvláště při svatém křtu dospělého, jak tomu bude opět při velikonoční vigilii. Pokřtěný žije novým životem, s Ježíšem. Vše ostatní měl dříve na prvním místě a to ustupuje do pozadí, aby uvolnilo místo Ježíši. Někdy se něco jiného vyhoupne opět na první místo. Třeba láska k penězům, jako to bylo u Jidáše. Nebo hříšná známost jako u Máří Magdalény. Či pýcha života – jak je to u těch, kdo usilují o kariéru. Svatá zpověď nás opět vrací do správné polohy. Ježíš se dostává v našem životě na první místo a je naším těžištěm. Rozjímejme v den Zmrtvýchvstání nejen nad Kristovým vzkříšením, ale i nad naším ve svatém křtu, ve svaté zpovědi a jednou i po naší smrti. Kéž věčně žijeme v nebi s Ježíšem zmrtvýchvstalým a zpíváme mu se svatými a s anděly věčné Aleluja.
Dá-li Pán Bůh,
velikonoční pořad v mnichovicko-hrusické farnosti 2018:
Adorace v Mnichovicích u Božího hrobu je na Bílou sobotu
od 8 hod. do 19,30 hod.
Velikonoční radost z Krista i z Panny Marie přeje
P. Ivan Kudláček